Shinty Ceilidh
Cèilidh Camanachd

Mar phàirt den fhèis chultarail a chaidh a chumail taobh ri taobh Farpaisean Eòrpach Ghlaschu 2018 chaidh sreath de thachartasan a chumail gus cultar Gàidhlig a chomharrachadh ann an Glaschu, nam measg bha Ag ainmeachadh na Craoibhe,… ach iadsan a bha ann an Glaschu agus Cèilidh Mòr Gàidhlig

Tha na clàraidhean beò a chaidh a chleachdadh san t-sealladh seo a ’toirt a-steach:

  • Caman man from – 4min20sec
  • Lag Nan Cruachlan – 3min53sec
  • Poem recital re 1937 – 4mins30sec
  • Camanach Glasgow – 3min50sec
  • Orkadian Strip the willow – 9mins40sec

Obair ealain bhidio air a chruthachadh le Dan Shay

As part of the cultural festival which ran along side the Glasgow 2018 European Championships a series of events took place to celebrate Gaelic culture in Glasgow, these included Naming the Tree (Ag ainmeachadh na Craoibhe), … but they who were in Glasgow (… ach iadsan a bha ’n Glaschu) and Mass Gaelic Ceilidh (Cèilidh Mòr Gàidhlig)

The live recordings used in this visual include:

  • Caman man from – 4min20sec
  • Lag Nan Cruachlan – 3min53sec
  • Poem recital re 1937 – 4mins30sec
  • Camanach Glasgow – 3min50sec
  • Orkadian Strip the willow – 9mins40sec

Video artwork created by Dan Shay