icon-language

Cànan

Language

Place-names: Wetlands
Ainmeanan-Àite: Talamh Fliuch

Is aithne dhuinn an t-ainm-àite seo mar ainm prìosain ann an ceann an ear Ghlaschu ach, ann am meadhan an 19mh linn nuair a chaidh an t-ainm a chlàradh leis an t-Suirbhidh Òrdanais, is ann air deagh thuathanas air cnoc beag a bha an t-ainm ga chur. Tha làrach an t-seann tuathanais seo ann an ceann an ear-dheas làrach a’ phrìosain.

Shaoileadh tu, a’ meas an ainm mar a tha e ga litreachadh san latha an-diugh sa Bheurla, gur h-e bàrr a tha aig bun an ainm. Gu dearbh, tha bàrr bitheanta gu leòr ann an ainmeanan ionadach, leithid Barrachnie — bàrr + raochanach (?) (=‘fraochanach, tuthagach’) — agus Bartiebeith cuideachd, dh’fhaoidteadh: bàrr (?) + Taigh Beithe (?) (ainm glèidhte Gàidhlig). Tha e coltach gun robh bàrr aig Gàidheil ionadach ann an corra ainm ionadach eile cuideachd, a rèir fianais nan seann riochdan. Is coltach gur h-e ainm Briothannais a bha anns an dà ainm a leanas bho thùs ach gun deach ciad mhìr an dà ainm ionadachadh le bàrr: tha Both nam Manach (Barmulloch) air a chlàradh mar Badermonoc ann an 1166 × 1170 ach mar Barmilloch ann an 1816; agus chithear rud den leithid seo cuideachd ann am Bàrr Lannraig .

Ge-tà, tha seann riochdan Bhlàir Lèanaich a’ nochdadh gur h-e blàr a tha aig bun an ainm seo. Mar a tha clàr na Suirbhidh Òrdanais ag innse dhuinn, is ann air cnoc beag a bha an tuathanas san 19mh linn deug agus chan eil e na iongantas gun deach blàr ionadachadh le bàrr san ainm le Gàidheil ionadach.

Is e lèanach dara mìr an ainm seo agus is coltach gun do chuireadh sprèidh gu ionaltradh air an talamh fhliuch seo sna làithean a dh’aom. Tha am facal blàr fhèin bitheanta ann an ainmeanan ionadach; is coltach gur h-e a’ chiad mhìr ann am Blàr Dartach, mar eisimpleir.

Our earliest forms of Barlinnie tell us that the place-name originally contained the Gaelic word blàr, meaning ‘plain’ or ‘muir’.

Blàr Lèanach

Barlinnie

Blairlenny & Blairlenne (1562–1592)

blàr + lèanach

‘marshy plain/muir’

 

Barlinnie is of course known as the name of a prison in the east end of the city.  In the mid 19th century, when the name was recorded by the Ordnance Survey, it referred to a “good farm steading” situated on a bit of land which was higher than surrounding land.  The site of the old farm is in the south-east corner of the prison complex.

The most recent forms of Barlinnie suggest that the first word in the place-name is Gaelic bàrr ‘hill-top’.  Bàrr is popular in Glasgow place-names.  It is probably the first word in Barrachnie and perhaps also Bartiebeith.  Local Gaelic-speakers also seem to have substituted older Brittonic words for bàrr in the place-names Barmulloch and Barlanark.  This explains Bar- in the modern forms of these names.

However, our earliest forms of Barlinnie tell us that the place-name originally contained the Gaelic word blàr, meaning ‘plain’ or ‘muir’.  We know that the farm lay on a piece of high ground and it is easy to see how bàrr could have replaced blàr in the place-name.

The second word in Barlinnie is Gaelic lèanach ‘marshy’ and the place-name was probably used by Gaelic-speakers living locally to describe wetland used as grazing for livestock.  Blàr is also a popular word in Glasgow place-names; for example, it is very likely to be the first word in Blairdardie.

Tha an t-ainm seo glèidhte ann an ceann an ear a’ bhaile sna h-ainmeanan Rathad Dail Bheithe agus Ceàrn Dail Bheithe. Ann am meadhan an 19mh linn, chlàraich an t-Suirbhidh Òrdanais “Dalbeth Convent”: taigh mòr agus caibeal na chois a bha uaireigin prìobhaideach. Aig an àm sin, is e “Convent of the Good Shepherd” a bha aig muinntir an àite air. Is ann le seaplain a’ chlochair a bha “Dalbeth Cottage” an uair sin, ainm eile a chlàraich an t-Suirbhidh Òrdanais anns an robh an t-ainm-àite seo glèidhte. Tha làrach a’ chlochair an-diugh ann an cladh Naoimh Pheadair far Rathad Lunnainn. Tha làrach Dalbeth Cottage cuideachd sa chladh seo, mu 250 meatair an iar-thuath air làrach a’ chlochair thar Allt Crois na Cìse.

Tha dail, facal a tha ga chur air talamh còmhnard ri taobh uisge agus ri taobh aibhne gu h-àraid, pailt sna h-ainmeanan-àite. Is e facal-iasaid a tha innte à Cruithnis no Briothannais. Tha làrach a’ chlochair nas lugha na 200 meatair tuath air bruachan Abhainn Chluaidh. Tha

dail cuideachd ga lorg ann an ainmeanan eile air bruachan na h-aibhne den leithid Daldowie (ged nach eil dara mìr an ainm soilleir) agus Dail Meàrnaig (seall gu h-ìseal).

Dail Bheithe

Dalbeth

Dalbeth (1510); Dawbeth (1515); Dalbeth (1517)

dail + beith

‘birch water-meadow/haugh’

 

This place-name is found in the modern street-names Dalbeth Road and Dalbeth Place in the east end of the city. In the mid 19th century, the Ordnance Survey recorded Dalbeth Convent, a large house with an attached chapel which had previously been a privately-owned mansion. It was commonly known at that time as the “Convent of the Good Shepherd”.  Dalbeth Cottage, then occupied by the chaplain of Dalbeth Convent, was also recorded at this time by the Ordnance Survey.  The site of the convent is in what is now St. Peter’s Cemetery off London Road.  The site of Dalbeth Cottage also lies within this cemetery around 250 metres north-west of the site of the convent across Tollcross Burn.

The Gaelic word dail has the same meaning as the Scots word haugh and refers to a piece of level ground near water, often land on the banks of a river.  It is very popular in Scottish place-names.  It is in fact a loan-word borrowed into Gaelic from a similar Pictish or Brittonic word with similar meaning.  The site of what was Dalbeth Convent lies less than 200 metres north of the banks of the River Clyde.  Not surprisingly, dail is found elsewhere along the Clyde in names like Daldowie and Dalmarnock (see below).

 

Tha an t-ainm seo glèidhte ann an ainmeanan den leithid Rathad Dail Mheàrnaig, Cùirt Dail Mheàrnaig agus Dràibh Dhail Mheàrnaig. Chlàraich an t-Suirbhidh Òrdanais tuathanas dom b’ ainm “Dalmarnock” ann am meadhan an 19mh linn, a thuilleadh air grunn ainmeanan eile anns an robh an t-ainm glèidhte: Ceàrdaichean Dhathan Dail Mheàrnaig, Taigh Dhail Mheàrnaig, Guaillearachd Dail Mheàrnaig, Taigh-Leaghaidh Iarainn Dail Mheàrnaig agus Drochaid Dail Mheàrnaig. Tha làrach an t-seann tuathanais eadar Sràid Swanston agus an rathad-iarainn, mu 150 meatair deas air stèisean-rèile Dhail Mheàrnaig.

Tha dail pailt sna h-ainmeanan-àite is i cuideachd ga lorg ann an Dail Bheithe, àite mu mhìle an ear air Dail Meàrnaig. Tha dail ga cur air talamh còmhnard ri taobh uisge agus ri taobh aibhne gu h-àraid. Tha làrach an t-seann tuathanais seo mu 300 meatair an ear-thuath air drochaid thar Abhainn Chluaidh air a bheil Drochaid-Choise Shawfield (Drochaid Tapaidh Dhail Mheàrnaig).

Dail Meàrnaig

Dalmarnock

Dalmurnech (1175); Dalmornoc (1186); Dalmarnok (1522)

dail + Meàrnag

‘St Ernéne’s water-meadow/haugh’

 

This place-name survives in the modern street-names Dalmarnock Road, Dalmarnock Court and Dalmarnock Drive.  The Ordnance Survey records the farm of Dalmarnock, as well as numerous other names containing the place-name, such as Dalmarnock Dye Works, Dalmarnock House, Dalmarnock Colliery, Dalmarnock Foundry (Iron) and Dalmarnock Bridge.  The site of the old farm of Dalmarnock lies between Swanston Street and the railway line around 150 metres south of Dalmarnock railway station.

The Gaelic word dail, also found in nearby Dalbeth around a mile east of Dalmarnock, has the same meaning as the Scots word haugh and refers to a piece of level ground near water, often land on the banks of a river.  The old farm of Dalmarnock lies around 300 metres north-east of Shawfield Footbridge (aka Dalmarnock Smart Bridge) which crosses the River Clyde.