Mass Gaelic Ceilidh
Cèilidh Mòr Gàidhlig

Mar phàirt den fhèis chultarail a chaidh a chumail taobh ri taobh Farpaisean Eòrpach Ghlaschu 2018 chaidh sreath de thachartasan a chumail gus cultar Gàidhlig a chomharrachadh ann an Glaschu, nam measg bha Ag ainmeachadh na Craoibhe,… ach iadsan a bha ann an Glaschu agus Cèilidh Camanachd Cèilidh

Air 4 Lùnastal 2018 ghabh Cèilidh Mòr Gàidhlig àite, a ’taisbeanadh dannsaichean traidiseanta agus òrain gaelic. Air an t-samhradh tràth as t-samhradh chluich cuirmean bho Glenfinnan Ceilidh Band, còmhla ris na seinneadairean Mary Ann Kennedy agus Gillebride MacMillan.

Film by Dan Shay

As part of the cultural festival which ran along side the Glasgow 2018 European Championships a series of events took place to celebrate Gaelic culture in Glasgow, these included Naming the Tree (Ag ainmeachadh na Craoibhe), … but they who were in Glasgow (… ach iadsan a bha ’n Glaschu) and the Shinty Ceilidh (Cèilidh Camanachd Ceilidh)

On the 4th August 2018 Cèilidh Mòr Gàidhlig took place, showcasing traditional dances and gaelic song. This early summer ceilidh saw performances from the acclaimed Glenfinnan Ceilidh Band, alongside singers Mary Ann Kennedy and Gillebride MacMillan.

Film le Dan Shay