icon-place

Àite

Place

The University of Glasgow
Oilthigh Ghlaschu

Nuair a chaidh Oilthigh Ghlaschu a stèidheachadh ann an 1451, bha Gàidhlig aig timcheall air leth an àireamh-sluaigh, agus mar sin gu nàdarrach tha Gàidheil air a bhith nam pàirt chudromach de bheatha an oilthighe bhon fhìor thoiseach, fiù ged nach robh Gàidhlig air a tairgsinn gu h-oifigeil gu 1906. Chaidh Comann Oiseanach an Oilthighe a chur air bhonn ann an 1831, an toiseach mar chlub deasbaireachd, ach a bha (agus gu dearbh a tha fhathast) a’ dèanamh mòran gus cànan is cultar na Gàidhlig adhartachadh tro chèilidhean, deasbadan, agus farpaisean pìobaireachd is litreachais. Thar nan linntean, tha àireamh mhòr de Ghàidheil air a bhith ag ionnsachadh, a’ teagasg agus ag obair san Oilthigh. Faodaidh tu an sgeul aca fhaotainn an seo.

When the University of Glasgow was founded  in 1451, around half the population of Scotland spoke Gaelic and so, naturally, Gaels have been an important  part of university life since  the beginning, even though Gaelic was not formally offered as a subject until 1906. An early focus was the University Ossianic Society, founded  in 1831, originally as a Gaelic debating club, but which did (and indeed still does) much to promote  Gaelic culture and language through cèilidhs, debates, and piping and literature competitions. Over the centuries, a great many Gaels have studied, taught, and worked at the University . You can discover their story here

Today the University’s department of Celtic and Gaelic offers undergraduate and postgraduate courses in Gaelic language, literature and culture. Students include native speakers, those who have studied the language as a school subject, and complete beginners, from throughout Scotland and across the world. Staff conduct research on diverse aspects of Gaelic language and literature from the Middle Ages to the present day. Find more information on  courses here.

Its goal is to increase the opportunities for staff and students to learn the language and to increase the opportunity for Gaelic speakers to use Gaelic naturally on the campus.

Students celebrating Latha na Gàidhlig. Photo courtesy of University of Glasgow Gàidhlig

San latha an-diugh, tha Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig san Oilthigh a’ tabhann chùrsaichean fo-cheum is iar-cheum ann an cànan, litreachas is cultar na Gàidhlig. Am measg nan oileanach, tha luchd-labhairt dùthchasach, iadsan a tha air an cànan a sgrùdadh mar chuspair sgoile, agus fìor luchd-tòiseachaidh bho air feadh Alba agus tarsainn an t-saoghail. Tha luchd-obrach a’ coileanadh rannsachadh air taobhan eadar-mheasgte de chànan agus de litreachas na Gàidhlig bho na Meadhan Aoisean gus an latha an-diugh. Faighibh tuilleadh fiosrachaidh mu chùrsaichean an seo.

The University is home to a number of major research projects, notably, DASG, the Digital Archive of Scottish Gaelic, an online repository of digitised texts and lexical resources for Scottish Gaelic, and also ‘Seanchas: The Global Gaelic Jukebox’ which aims to provide an online directory of Gaelic sound and film recordings, held internationally at a variety of archives and institutions, particularly those pertaining to the folklore and ethnology of Gaelic communities in Scotland, Ireland and elsewhere.

Tha an t-Oilthigh na dhachaigh do dh’àireamh de phrìomh phròiseactan rannsachaidh, gu h-àraid DASG, Tasglann Didseatach Gàidhlig na h-Alba, ionad-tasgaidh air-loidhne de theacsaichean air an didseatadh agus stòrasan faclaireil do Ghàidhlig na h-Alba, agus cuideachd ‘Seanchas: An Jukebox Gàidhlig Cruinneil’ a tha ag amas air eòlaire air-loidhne de chlàraidhean fuaim is film Gàidhlig a sholarachadh, air an gleidheadh gu h-eadar-nàiseanta ann am measgachadh de thasglannan is aitreabhan, gu h-àraid iadsan co-cheangailte ri beul-aithris agus eitn-eòlas nan coimhearsnachdan Gàidhlig ann an Alba, Èirinn agus àiteachan eile.

Beyond the classroom, the University’s Gaelic Development Officer (the first in Scotland) is responsible for ‘UofG Gàidhlig’ a unique language initiative which was established in 2009. Its goal is to increase the opportunities for staff and students to learn the language and to increase the opportunity for Gaelic speakers to use Gaelic naturally on the campus. This is achieved through a wide-range of events, learning opportunities and unique projects which take place throughout the year, including the annual Latha na Gàidhlig (Gaelic Language Day) and the groundbreaking initiative Taigh na Gàidhlig [The Gaelic House],  a residency scheme aimed  at Gaelic-speaking students.

Taobh a-muigh a’ chlasruim, tha dleastanas air Oifigear Leasachaidh Gàidhlig an Oilthighe   (a’ chiad uair ann an Alba) airson ‘UofG Gàidhlig’, iomairt cànain gun choimeas a chuireadh air bhonn ann an 2009. Is e amas na h-iomairt cothroman a mheudachadh do luchd-obrach is oileanaich airson an cànan ionnsachadh agus cothrom nas motha a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig gu a’ Ghàidhlig a chleachdadh gu nàdarra air a’ champas. Tha seo ga choileanadh tro raon fharsaing de thachartasan, cothroman ionnsachaidh agus pròiseactan gun choimeas a bhios a’ gabhail àite tron bhliadhna, a’ gabhail a-steach Latha na Gàidhlig gach bliadhna agus an iomairt gun shamhail, Taigh na Gàidhlig, sgeama còmhnaidheachd ag amas air oileanaich le Gàidhlig.

Gaelic merchandise on sale at the University shop Photo courtesy of University of Glasgow Gàidhlig