icon-language

Cànan

Language

Glasgow Mòd 1990
Am Mòd Rioghail, Glaschu 1990

Ann 1990, chaidh Glaschu a chomharrachadh mar ‘Phrìomh Bhaile Chultarail na h-Eòrpa’. Mar phàirt den comharrachadh sin, chaidh £50,000 a bhuileachadh air comataidh a’ Mhòid a dh’ionnsaidh air an tachartas.

Gu ruige meadhan an 20mh linn, bha sluagh mòr Gàidhealach a’ fuireach ann am Baile a’ Ghobhainn. Nan coisicheadh air an oidhche, bhithtear a’ cluinntinn fuaim laoidhean Gàidhlig a’ snàmh tron adhar is teaghlaichean fa leth a’ dèanamh adhradh nan taighean.

B’ e am Mòd ann am Baile a’ Ghobhainn an 87mh Mòd Nàiseanta. Chaidh a chumail ann an Talla a’ Bhaile ann am Baile a’ Ghobhainn. Mar an-diugh, b’ e an Comann Gàidhealach a dh’eagraich an tachartas. Ann an 1990, b’ e Dòmhnall MacRisnidh a bha na cheannard don Chomunn. Fhuair comataidh a’ Mhòid taic phragtaigeach bho Iomairt Baile a’ Ghobhainn agus bho Chomhairle Sgìre Ghlaschu. Mar phàirt den Mhòd, chaidh prògraman fringe a chur air dòigh le taic Comhairle Ealain Albannach. Fhuair saoghal na Gàidhlig neart a bharrachd san aon bhliadhna. Dh’aontaich a’ BhBc coisrigeadh le plana craolaidh Ghàidhlig thar 3 bliadhna.

Ann an 1990, bha an t-Oll. Jack MacArtair aig ceann comataidh a’ Mhòid. B’ e ministear a bh’ ann ann an Eaglais Naomh Columba.

Further celebrating Glasgow’s nomination as ‘Cultural Capital of Europe’ in 1990, the National Mòd committee received a sponsorship of £50,000.

Up until the mid-19th century, Govan was home to a large Gaelic population. Walking through Govan at night, one would often hear the singing of Gaelic Psalms as families would hold worship in their homes.

Held in Govan Town Hall, the 87th National Mòd was organised by an Comunn Gàidhealach whose president in 1990 was Donald McRichnie. The Mòd committee, however, was led by Reverend Jack Macarthur who, at the time, was minister at St Columba Church.

The committee also received practical help from Govan Initiative and Glasgow District Council. In addition to that, a fringe programme was put on with the help of the Scottish Arts Council. In the same year, the Gaelic community and its supporters received a further boost with the BBC’s committing to a three-year Gaelic broadcasting agreement.