Clubs and Associations
Clubaichean is Comainn

Tha Comainn Ghàidhlig is Ghàidhealach ann an Glaschu air coimhearsnachdan a riochdachadh agus air taic a chur riutha taobh a-staigh a’ bhaile, coimhearsnachdan a rinn imrich à sgìrean le Gàidhlig bho dheireadh an 18mh linn agus às a dhèidh. Tha iad air Gàidhlig is Cultar Gàidhealach a chumail beò tro thachartasan ann an Glaschu thairis air na 160 bliadhna a dh’fhalbh. Tha e inntinneach a thoirt fa-near gur e Comann Gàidhealach Chataibh an comann as sine sa bhaile, air a stèidheachadh ann an 1857, a dh’fhaodadh a bhith na dhealbh air na cruadalan uabhasach a thachair ann an Cataibh gu h-àraid tro na Fuadaichean. Bhiodh mòran aca air a thighinn a Ghlaschu às dèidh an cur a-mach às an dachaighean, a’ toirt dhaibh beagan dòchais mu choinneamh an ama ri teachd.

Chaidh Comann Gàidhealach Ghlaschu a stèidheachadh ann an 1727 airson balaich Ghàidhealach a bha a’ tighinn a Ghlaschu a chuideachadh agus oideachadh, agus cur ri math nan daoine Gàidhealach a bha a’ fuireach ann an Glaschu, gu h-àraid ann an dòigh oideachail. Chuir an Comann sgoil air bhonn do chlann nan Gàidheal, pàighte ann am pàirt le teachd-a-steach bho Thaigh-seinnse ainmeil Black Bull air Sràid earra-Ghàidheal. Ann an 1827, phàigh an Comann airson foghlam is aodach 300 balach agus 60 nighean aig an robh pàrantan far na Gàidhealtachd no le buntanas teaghlaich don Ghàidhealtachd. Tha an Comann a’ leantainn air adhart a’ buileachadh bhursaraidhean air oileanaich chun an latha an-diugh.

Thar nam bliadhnaichean, tha clubaichean is comainn eile air an cruthachadh airson taic a thoirt do na Gàidheil agus gus Gàidhlig is cultar Gàidhealach a chumail beò. B’ e Comann Gàidhealach Chataibh a chaidh a stèidheachadh ann an 1857, a’ chiad fhear den àireamh chomainn, a bha a’ riochdachadh Ghàidheil bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Lean Comann Sgitheanach Ghlaschu ann an 1863. Tha mòran de na comainn sin a’ soirbheachadh gus an latha an-diugh, a’ frithealadh nam feumalachdan sòisealta acasan le ceangal do gach sgìre, tro chèilidhean, dannsaichean is tachartasan.

Gàidhlig and Highland Associations of Glasgow have represented and supported communities within the city who migrated from Gaelic-speaking areas from the late 18th century onwards. They have kept Gaelic & Highland culture alive through events in Glasgow for the last 160 years. It is interesting to note that the oldest in the city is the Sutherland Association, established in 1857, which is perhaps a reflection of the terrible atrocities Sutherland, in particular endured during the Highland Clearances. Many would have arrived following their eviction to Glasgow, which provided a future for them.

The Glasgow Highland Society was established in 1727 to assist and educate Highland boys coming to Glasgow and to further the good of Highland people living in Glasgow, especially in educational terms. It founded a school for the children of Highlanders paid for, in part, by the income from their famous Black Bull Inn, Argyle Street. By 1827 the Society paid for the education and clothing of 300 boys and 60 girls whose parents were from the Scottish Highlands or of Highland descent. The Society continues to award student bursaries to this day.

Over the years various other clubs and societies have been formed to provide mutual support to Highlanders and to keep Gaelic and Highland culture alive. The first of the numerous territorial associations, which represented Gaels from particular areas of the Highlands and Islands, was the Sutherland Association, established in 1857. The Skye Association followed in 1863. Many of these territorial associations continue to thrive today, serving the social needs of those with a connection to each area through ceilidhs, dances and events.