Ceòl ‘s Craic
Ceòl 's Craic

‘S ann san t-Sultain 2006 a thòisich an cruinneachadh mìosail ùr Ceòl ‘s Craic aig Ionad Ealain an latha an-diugh an Glaschu, an CCA. Tha Ceol ‘s Craic, oidhche taisbeanaidh de chànan is cultar Gàidhlig a-nis a measg liosta de thachartasan cunbhallach a tha a’ lìbhrigeadh iomall avant-garde de shaoghal ciùil roc, clasaigeach agus jazz. Tha cliù aig an CCA mar phrìomh àite airson a h-uile càil a tha dùbhlanach agus ùr ann an saoghal nan ealan. Am biodh club Gàidhlig freagarrach? Tha dualchas uasal an lùib na Gàidhlig, ach am beachd chuid, chan eil saoghal na Gàidhlig le faobhar no gearradh.

Bha e na amas aig an fheadhainn a stèidhich Ceòl ‘s Craic dearbhadh nach eil seo idir fìor. Bha iad mothachail gu robh an àireamh de dh’òigridh a’ cleachdadh na Gàidhlig air feadh a’ bhaile a’ sìor fhàs agus gu robh iomadach leasachadh inntinneach ann an Gàidhlig a’ dol air adhart a bha am feum meadhan-taisbeanaidh ùr. Bha Ceòl ’s Craic roimhe seo ga chur air adhart son dà bhliadhna aig ionad nas lugha.

September 2006 saw the start of a new monthly club at Glasgow’s Centre for Contemporary Arts. Ceol ’s Craic (music and banter), an evening celebrating Gaelic language and culture, joined the centre’s regular line up of events giving exposure to the avant-garde fringes of the rock, jazz and classical music worlds. The CCA has a reputation as Glasgow’s principal venue for all that is challenging and new in the arts. Would a Gaelic club fit in? Gaelic has a noble heritage but its culture, some may think, is far from cutting edge. This was what the founders of Ceol ’s Craic set out to prove wrong. They were aware that there were a burgeoning number of young Gaelic speakers in the city and that there were interesting developments in Gaelic culture that were in need of a new means of expression. Before it moved to its new home, Ceol ’s Craic had been running for two years in a smaller venue.

It continues to soar, blending innovation in Gaelic Arts and contemporary collaboration.

Anne Lorne Gillies at the CCA. April 2017. Photo by Kris Kesiak
Inyal at the CCA. May 2017. Photo by Kris Kesiak

Bha e na amas àite sòisealta saorsnail a lorg far an gabhadh ceòl Gàidhlig, bàrdachd agus litreachas a lìbhrigeadh. Bhiodh cothrom ann do dh’inbhich a bha ag ionnsachadh na Gàidhlig coinneachadh ri fileantaich; cothrom cuideachd do dh’oileanaich an sgilean cànain a thoirt air adhart agus bhiodh deagh cheòl mun cuairt dhan h-uile duine. Bhon fhìor thoiseach bhathas ag iarraidh gum biodh measgachadh ann de luchd-ciùil bho shaoghal na Gàidhlig agus luchd-ciùil taobh-muigh sin. Bhathas ag iarraidh co-mheasgachadh de cheòl traidiseanta le fuaimean ùr-nò. Tha na goireasan aig an CCA a’ tairgse chothroman program ealain Gàidhlig a tha eadar-mheasgte agus iolarach a lìbhrigeadh.

Tha e cuideachd goireasach do, agus faisg air Sgoil Obair-ealain Ghlaschu, agus seach gu bheil e ann an roinn dhen bhaile a tha beothail agus tarraingeach air an oidhche, bha cothrom ann barrachd dhaoine a thàladh. Thòisich e mar phròiseact fo sgèith Ghlaschu Beò ann an co-bhuinn ri buidheann ealain Ghàidhlig eile An Lòchran. Ann an 2011, chaidh Ceòl `s Craic a stèidheachadh gu neo-eisimeil le grunn bhuill eadar-dhealaichte a’ cur ris, leithid Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig agus Glaschu Beò. Tha e fhathast air iteig, a’ siubhal gu h-àrd, a’ fuaigheal ùrachadh anns na h-Ealain Ghàidhlig agus co-bhanntachdan ùra an latha an-diugh, a’ toirt gu ìre pròiseactan adhartacch agus tarraingeach, stèidhichte mòr-thimcheall ciùil, fiolm, dannsa agus ceòl measgachadh gnè.

From the start the intention was for a mix of Gaelic performers with those from beyond the Gaelic-speaking world.

Margaret MacLeod at the book launch for ‘Le Mùirn’. July 2016. Photo by Kris Kesiak

The aim was to provide a relaxed social space where Gaelic music, poetry and literature could be presented. Adult learners of Gaelic could meet with native speakers; students could hone their linguistic skills and everyone would enjoy great music. From the start the intention was for a mix of Gaelic performers with those from beyond the Gaelic-speaking world. It aimed for a blend of traditional music with contemporary sounds. The CCA’s facilities allowed for a diverse and varied Gaelic Arts programme and its proximity to the Glasgow School of Art and the surrounding nightlife meant a wider audience could be attracted. It started life as a Glasgow life-run project in collaboration with Gaelic Arts organisation An Lòchran and in 2011 became a fully independent organisation with a diverse range of partners including Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig and Glasgow Life. It continues to soar, blending innovation in Gaelic Arts and contemporary collaboration, leading to ground breaking projects around music, film, dance and mixed genres music.

The CCA has a reputation as Glasgow’s principal venue for all that is challenging and new in the arts.

League of Highland Gentlemen ‘Gaelictronica’ at the CCA. February 2016. Photo by Kris Kesiak
Alasdair Roberts & Mairi Morrison at the CCA. April 2017. Photo by Kris Kesiak