Obair

Work

Chan urrainn na chuir Gàidheil ri beatha obrach a’ bhaile a bhith air fhuasgladh bho eachdraidh a’ bhaile fhèin. Tro obair chruaidh, innleachdas agus spiorad tionnsgaineach, tha an obraiche Gàidhlig follaiseach ann an raon de dhreuchdan agus a’ leantainn fortanan is fàillingidhean Ghlaschu fhèin.

The contribution Gaels have made to the working life of the city can’t be disentangled from the city’s own history. Through hard work, ingenuity and entrepreneurial spirit, the Gaelic worker is evident in a array of professions and traces Glasgow’s own economic fortunes and failures.