Sòisealta

Social

Nuair a dh’fhàgas Gàidhlig an clasrum, tha suidheachaidhean sòisealta deatamach airson an cànan a thoirt beò agus a dhèanamh buntainneach don latha an-diugh. Tha daoine a’ dèanamh seo ann am mòran dòighean, tro spòrs, ealain agus ceòl, gu adhradh agus a’ dol don phub.

When Gaelic leaves the classroom, social settings are essential for bringing the language alive and making it relevant for today. People do this in many ways, through sports, arts and music to worship and going to the pub.