Àite

Place

Tha Glaschu làn làraichean le ceangal làidir ri cultar na Gàidhlig. Tha làraichean ann air am faod thu tadhal agus tha làraichean ann a tha falaichte, ach air an toirt beò tro òrain is dàin. Tha na h-àiteachan sin a’ fighe còmhla agus a’ cruthachadh bun-stuth baile nuadh-aimsireil.

Glasgow is full of sites with a strong connection to Gaelic culture. There are places which you can visit and there are places hidden from view, only to be unearthed through songs and poetry. These places knit together and form the fabric of the modern city.