Cànan

Language

Tha buaidh air a bhith aig Gàidhlig agus tha fhathast air cànan Ghlaschu. Tha sgrùdadh air ainmean-àite agus foghlam a’ solarachadh ceangal susbainteach eadar cànan a bha, a tha, agus a bhios san àm ri teachd, a’ foillseachadh eileamaidean de dh’eachdraidh sòisealta air a bheil glè thric dearmad no mì-thuigse.

Gaelic has had, and is still having, a strong impact on the language of Glasgow. The study of place-names, archives and education provides a tangible link between language of the past, present and future, revealing elements of social history often overlooked or misunderstood.